MMZ27333B: 1500-2700 MHz,35 dB放大器,33 dBm,InGaP HBT线性放大器

特性
  • P1dB:高达33 dBm
  • 增益:超过35 dB
  • 5 V电源
  • 卓越的线性度
  • 高效率
  • 单端功率检测器
  • 频段可调
  • 符合RoHS规范
24-Pin QFN 4 x 4 Package Image
数据手册 (1)
名称/描述Modified Date
MMZ27333B 1500-2700 MHz, 33 dBm Linear Amplifier - Data Sheet (REV 0) PDF (1.2 MB) MMZ27333B [English]29 Jan 2016
应用说明 (1)
名称/描述Modified Date
AN1955, Thermal Measurement Methodology of RF Power Amplifiers - Application Notes (REV 1) PDF (112.4 kB) AN1955 [English]29 Apr 2014
选型工具指南 (1)
名称/描述Modified Date
RF Products Selector Guide (REV 43) PDF (3.8 MB) SG46 [English]26 May 2016
封装信息 (1)
名称/描述Modified Date
98ASA00462D, QFN Punch, 4.0x4.0x0.85, Pitch 0.5, 24 Pins (REV A) PDF (54.3 kB) 98ASA00462D [English]09 Feb 2016
订购信息
型号状态Frequency Min (Min) (MHz)Frequency Max (Max) (MHz)供电电压 (Min-Max) (V)增益 (Typ) (dB) @ f (MHz)P1dB (Typ) (dBm)ACPR (Typ) (dBc) @ (dBm)测试信号
MMZ27333BT1Active150027005 to 536.1 @ 260032.2-48 @ 21.3LTE 20 MHz
封装环保信息
封装说明Outline Version包装产品状态部件编号化学成分RoHS / Pb Free中国RoHS查询MSLPPT (°C)
QFN 24EP 4SQ*.85PO0.5098ASA00462DMPQ - 1000 REELPOQ - 1000 BOXActiveMMZ27333BT1MMZ27333BT1.pdf1260
MMZ27333B 1500-2700 MHz, 33 dBm Linear Amplifier - Data Sheet MMZ27333B
AN1955, Thermal Measurement Methodology of RF Power Amplifiers - Application Notes MMT20303H
RF Products Selector Guide MMT20303H
98ASA00462D, QFN Punch, 4.0x4.0x0.85, Pitch 0.5, 24 Pins MMZ27333B
MMZ27333BT1.pdf MMZ27333B