STTH1210DI 芯片实物图片

STTH1210DI 图片来源于我公司现货实物拍照。正规渠道,原装正品货 ; 工业级,无铅环保 ; 生产年份见图片 ;产品订购与售后以此图片为准。

STTH1210DI 官方展示网址:http://www.bdtic.com/ST/STTH1210DI.html

STTH1210DI 芯片正面丝印图

STTH1210DI 芯片正面丝印图

STTH1210DI 芯片塑料管装图

STTH1210DI 芯片管装图

STTH1210DI 芯片外包装盒标签图

STTH1210DI 芯片外包装图

STTH1210DI 技术支持与电子电路设计开发资源下载
  1. STTH1210DI 数据手册DataSheet下载.PDF